Rekrutacja uczestników na szkolenie „Rola i znaczenie informacji przestrzennej (GIS) w zadaniach  Samorządu Terytorialnego” (28.09.2015)

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól. W przypadku, gdy pole Państwa nie dotyczy, prosimy o wpisanie "brak", "nie dotyczy" lub podobne.

1. Dane osobowe
1.1. Imię
1.2. Nazwisko
1.3. Płeć
1.4. Wiek w chwili przystąpienia do projektu
1.5. PESEL
1.6. Wykształcenie
2. Adres zamieszkania
2.1. Województwo
2.2. Powiat
2.3. Miejscowość
2.4. Obszar
2.5. Kod pocztowy
2.6. Ulica
2.7. Numer domu/lokalu
3. Dane kontaktowe
3.1. Telefon
3.2. Tel. komórkowy
3.3. E-mail uczestnika
Używany do kontaktu z organizatorem
4. Miejsce pracy
4.1. Nazwa jednostki samorządu terytorialnego lub jej jednostki organizacyjnej
4.2. Zajmowane stanowisko pracy
4.3. Komórka organizacyjna
5. Pozostałe
5.1. Status
Zatrudniony w Administracji publicznej
5.2. Opieka nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
5.3. Jestem osobą niepełnosprawną
5.4. Jestem migrantem/migrantką
5.5. Jestem członkiem mniejszości etnicznej lub narodowej

Oświadczam, że:

  1. W momencie zakwalifikowania się do Projektu/do udziału w szkoleniu zobowiązuję się do uczestnictwa w 100% realizowanych zajęć zgodnie z harmonogramem szkolenia (dotyczy krótkotrwałych np. jedno- lub dwudniowych).
  2. Oświadczam, iż podane w niniejszym Formularzu zgłoszeniowym dane są zgodne z prawdą. Zostałem/łam pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.
  3. W związku z przystąpieniem do Projektu "Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2 - "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie" wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
  4. Zapoznałam/em się z Regulaminem uczestnictwa w szkoleniach w ramach Projektu pt."Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych" współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i zobowiązuję się go przestrzegać, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
  5. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, że nie jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,  w rozumieniu Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku Dz. Nr 173 poz.1807z póź. zmianami.

Kontakt

Park Naukowo-Technologiczny
TECHNOPARK GLIWICE
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

44-100 GLIWICE
ul. Konarskiego 18C

Tel: 0 32 335 85 40
Tel: 0 607 449 887

Wszystkie dane »

Obserwatorium działa w ramach:

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistyczych TechnoPark Gliwice

Kanały aktualności RSS

Subskrybuj aktualności RSS!

Nasz FanPage